| บริการ


Mini package
- 5 page
 - Cotact Form
 - Domain name registration (.com/.net/.org)
 - Hosting 500 M.

  
 
Standard package
- 5 page
 - Cotact Form
 - News & Promotion System
 - Gallery System
 - Back office
 - Domain name registration (.com/.net/.org)
 - Hosting 1 GB.
  
  Tour  package
7 page
 - Java Animation or Flash Animation
 - Tour Management System
 - News & Promotion System
 - Gallery System
 - Contact Form
 - Insert Back Office
 - Domain name registration (.com/.net/.org)
 - Hosting 1 GB.
  
  E-Commerce Package
- 7 page
 - Java Animation or Flash Animation
 - Product Catalog System
 - Shoping Cart Online
 - Contact Form
 - Insert Back Office
 - Domain name registration (.com/.net/.org)
 - Hosting 1 GB.
  
  Government Package
 - 7 page
 - Java Animation or Flash Animation
 - Information system
 - e-docment system
 - Cotact Form
 - Insert Back Office
 - Domain name registration (.com/.net/.org)
 - Hosting 1 GB.